• No : 65828
  • 公開日時 : 2024/04/22 11:42
  • 印刷

VポイントサイトでV会員番号変更をした際の注意事項

回答

Vポイントサイトにご登録されているV会員番号を別のV会員番号に変更した場合、一部のサービスでは各サービス毎にV会員番号変更のお手続きが必要です。

V会員番号の変更が必要なサービス

・VポイントカードW登録サービス利用規約の対象サービス
VポイントカードW登録サービス利用規約

・ポイントサービス利用規約(提携先限定)の対象サービス
ポイントサービス利用規約(提携先限定)

・その他、Vポイント付与のために各提携先にV会員番号を登録するサービス